Esma-i idrisiyye Şerhi - 2. isim ve Havasları

by Ekrem / 06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı


«YÂ İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ»Esmai İlâhiyei Zâti'yeden bir ismi şerif de «Yâ İlâ-hel âlihe»dir. Yani Hakkıyla mâbud (İbadet edilen) ve ibadete müstehak yüce Allah anlamınadır.
Mânâsı:
Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl Tecelliyi Celâlin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhî Sensin. Celâli izzetin gayet yücedir.
Havass ve Esrarı:
Eğer bir kimsenin eli dar olsa, fakir olsa halkın gözünde hakir olsa; 20 gün  müddetle her gün bu şerefli ismi (duayı)  15  defa okumalıdır. Halkın gözünde
yücelir. O kimseyi gören   herkes büyük, ulu görür. O
kimse  artık fakir olmaz (31).
    •  Eğer bir kimsenin eli dar olsa; insanların nazarında itibarı olmasa ve buna hakaret nazarıyla baksalar;  gerekdir ki; bu şerefli ismi  (duayı) 20 gün müddetle her gün 15 kez okumalıdır. Allah Teâlâ'nın inayetiyle halkın nazarında muhterem olur, itimatlı olur.

    •  Eğer devamlı okursa ervah ki;  bu şerefli isme (duaya)  musahhardır; ona zahir olurlar (görünürler.)(32).
    Cenâb-ı Şeyhül Ekber  Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri  buyurur ki:
    •   Bir  kimse ihtiyaç  yüzünden  ve  itibar  yönünden işinde-gücünde sıkıntı çekse;  günde 36 defa bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Allah Teâlânın inayetiyle insanlar arasında  itibar görür ve sıkıntılı durumu genişliğe tebdil olur.

    •  Eğer riyazatı  kâmile  ile tahareti zâhir'e ve bâtın'a (iç ve dış temizliği)  üzere bir halvetde   günde7000 kere bu esmai şerifi okumağa devam etse  bilâ-vasıta  (vasıtasız, doğrudan doğruya hakkdan yahut büvasıta  (vasıta ile)  ervah-ı âliye (kudsal ruhlar) icabetbuyurup Tankı hakka vuslatı (Cenab-ı hakkın yoluna ulaşmağı) anlatırlar.  O kimsenin gönlü nuru İlâhi ile münevver olur. Nefsi  heva ve zenbi vücud derunundan halâs bulup izret ve şeref  hasıl olur.  (33)
• Günü: Pazar
       Gecesi:  Perşembe
       Ulvi Meleği: Zakemaile
       Süfli Meleği: Kmuhatişin
       Buhuru: Günlük

    Bu ismin Ulvi Meleğinin   ya da  Süfli Meleğinin icabetini isteyen kimse;  ateşde  Günlük tütsüleyerek Pazar günü veya Perşembe gecesi bu iş için uygun saatde niyet ederek ve  şartlarına riayet ederek ismin zikrine  devam etmelidir.