Esma-i idrisiyye

Esma-i idrisiyye Şerhi – 12. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 12. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y BARÎ’ENNÜFUSE BİL MİSALİN HAL MİN GAYRİHİ»Esmai İlâhiye’den bir ism-i şerif de «El Bâri» dir. Herşeyi birbirine uygun ve münasip bir şekilde yaratan demekdir.Manâsı:Ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde ...

Esma-i idrisiyye Şerhi – 13. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 13. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y ZEKİYYÜ’T TAHİRÜ MİN KÜLLİ AAFETİN LİGUDSİHİİ»Allah Teâlâ’nm isimlerinden bir ism-i şerif de «Ze-kîyy»dir. Tâhir -pâk demektir. Zâtı şerifi zekîyyi mutr-lakdır.Ey zekîyyi nazif’ün Nâkîü hakiki mutlak; ezelî, ebedî ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 14. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 14. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ KÂFİ EL MÜVESSÎ LİMA HALAGA MİN ATA YA FAZLİHİ» İlâhi isimlerden bir ism-l şerif de «Kâfi»dir. Elveren, yetişen, üfayet eden demektir.Manâsı: Bütün mertebelerde zâhir-bâtın, halka yetecek miktar yardımı kemali fazlın ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 15. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 15. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YA NEGİYYEN MİN KÜLLİ CEVRİN LEM YER-DAHU VELEM YUHALİTHU FİALEHU» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Nâkî» dır. Te-miz-pâk demekdir. Cenâb-ı hakkın zât-ı pâk-ı âliyesi ve sıfat-ı nezafet-i kemâliye ve nüzheti feâli ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 16. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 16. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ HANNÂNÜ ENTELLEZÎ VESİAT KÜLLE ŞEY'İN RAHMETEN VE İLMEN» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Harmanadır. Çok merhametli olan demekdir.Mânâsı: Ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik se-verlik sahibi olan Allahım! İlmin ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 17. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 17. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ MENNÂNÜ ZÜL İHSANI KAD AMME KÜLLE'L HALAIKI MENNEHÜ» Allah Teâlâ'nm isimlerinden bir ism-i şerif de «Mennân»dır. Zahirî, bâtınî ni'metlerin her çeşidini çokça verici demekdir. Asla münkat'i olmaz. Öyle Men-nân Vacibül ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 18. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 18. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y DEYYAANE'L ÎBADİ KÜLLÜN YEGUUMU HAA-DÎÂN, LİREHBETİHÎ VE RAĞBETİHλ Allah Teâlâ'nın isimlerinden bir ism-i şerif de «Deyyan»dır. Kullarını mübalağa ile muhasebe edici (hesaba çekici) dir ki; hâli şanlarına âlim-i ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 19. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 19. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ HALİGA MEN FİSSEMAVATİ VEL ERDİ VE KÜLLÜN İLEYHİ MEÂA'DUHU»Allah Teâlâ'nın güzel isimlerinden bir ism-i şerif de «El Hâlık»dır. Her şeyin yaratıcısı demektir. Cenâb-ı hâlık-ı lâyezal bütün mevcudatı yaratandır.Mânâsı: ...

Esma-i idrisiyye Şerhi – 20. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 20. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y RÂHÎME KÜLLE SARİHİN VE MEKRUBİN VE GAYESEHÜ VE MEÂ’ZEHÜ»İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Er Rahün» dir. Pek çok merhamet edici ve verdiği ni’metlere şükür edenleri daha çok mükâfatlandıncı demekdir.Manâsı:Ey Rahim-i Vacibittâzim. Bütün zayıflara merhamet edicilerin en merhamet ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 21. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 21. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ'L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Tamm» vacibi zülcelâldir. İsmi «Tamm» Vacibi zülcelâl ismi zatdır. Cenâb-ı zâtı vacibül vücudun bütün esma-i efâliyesi, esma-i sıfatiyesi ve esma-i evsafı zâtiyesi kemal üzere «Tamm» dır. Noksanlıkdan ...