Esma-i idrisiyye

Esma-i idrisiyye Şerhi - 32. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 32. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

YÂ ÂLİYEŞŞAMİHİ FEVKA KÜLLİ ŞEY'İN ULÜVVÜ İRTİFAIHİ» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Aleş Şamk» dır. Yani Allah Teâlâ bir Sübhanı âliyyiş Sândır ki; alâmet hudûs imkândan münezzehdir. Ve bir sultam şamk el burhandır ki sıfatı âliyesine ve kemali bakasına fena (yokluk) gelmez.Mânâsı: ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 33. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 33. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ KUDDUSÜ-T TAHİRÜ MİN KÜLLİ SUİN FE-LÂ ŞEY'E YÜAZÜHÜ MİN HALKIHİ» Allah Teâlâ'mn Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El Kuddûs» dür. Zat olarak, sıfaten ve fülen noksanlık ve lâyık olmayan sıfatlardan münezzeh ve müberrâdır, demektir.Mânâsı: Ey ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 34. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 34. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y MÜBDÎE'L BERAYA VE MUİDE MA BA'DE FENAIHA BİKUDRETİHİ»•İlâhî isimlerden bîr ism-i şerif de «El Karib» dir. Yani Hak Teâlâ ilmi ve kudreti üe mukadderata cümle mevcudatdan karibdir.Bu ism-i şerif laf zan Esmai Hüsna sayısından ha-riçdir. Ama mânâ bakımından dahildir.Bundan başka ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 35. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 35. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ CELİLÜ'L MÜTEKEBBİRİ ÂLÂ KÜLLİ ŞEY'-İN VEL ADLÜ EMRÜHÜ VESSIDKU VÂ'DÜHÜ» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El Mübdî» dir. Yaratıcı, yoktan var edici, demekdir.Mânâsı: Ey bütün mevcudatı icadla inşa, izhar ve ibda edici Cenâb-ı mübdiyi zülcelâl! örneksiz İbda eylediğin (yarattığın) ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 36. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 36. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ MAHMUDÜ FELÂ TEBLUGUL EVHAMÜ KÜLLİ KÜNHİ SENAİHİ VE MECDİHİ» Allah Teâlânın Esmâül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifi de «El Celil» dir. Celâl ve azamet sahibi demekdir. Celil lafzı celâldanme-huzdur. Yani nuutu celâliye ile mevsufdur. O nuutu hakk ki; ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 37. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 37. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ KERÎMEL AFİV ZEL ADLİ ENTELLEZİ MELÂE KÜLLÜ ŞEY'İN ADLEHÜ» İlâhi isimlerden bir ism-i şerif de «El Mahmud» dur. Yani Cenâb-ı hudayı hakk; kendi zat ecelli ve alaşım kendi zatı âliyesine lâyık olan hamd ve sena ile ezelî hamd ve sena edici hamd el mutlak, zatında mah-mudu muhakkakdır.Mânâsı: ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 38. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 38. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ AZÎME ZESSENAİL FAHİRİ VEL İZZİ VEL MECDİ VEL KİBRİYAİ FELÂ YEZİLLE İZZÜHÜ» Allah Teâlânın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayüan bir ism-i şerifde «El Kerîm» dir. Bağışı çok ve cömert olan demekdir. Yani Hazreti Hudayı ce-lîlüşşân zâtı kerimiyle zâtmda mükerrem olup ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 39. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 39. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ KARİBE'L MÜCÎBÜL MÜDANÎ DUNE KÜLLİ ŞEY'İN KURBEHÜ» Esmai İlâhîyeden bir ism-i şerif de «El azma» dir. Pek azametli demektir. Yani Cenâb-ı Hazreti Vacibül vücud; celâl-ı azamet ve kahrı galebei kudret sahibi bir azim vücibittâzimdir. Ecsam-ı icramdan (yer kaplayan cisimlerden) ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 40. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 40. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

(Y ACİBESSANEYİI FEL TENTIKUL ELSÜNÜ BİKÜLLİ ELÂİHİ VE SENÂİHÎ VE YAGIYASÎ İNDE KÜLLÎ KÜRBETİN VE MÜCÎBÎ İNDE KÜLLİ DAVETİN VE MEAZÎ İNDE KÜLLİ ŞİDDETİN VE RECAÎ HİNE TENGATİÛ HÎLETλ İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El acib» dir. Yani Hakk Teâlâ zatında zatî vasıflarıyla acib'ül ...